Smluvní podmínky - Česká republika ubytování

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

O nás
Ubytovaniceskarepublika.eu, Moravská 35, 73601 Havířov
IČO 72002808 , Tel.: +420 792 205 418
(dále jen dodavatel)
a
Objednatel služeb na základě závazného objednání E-mailem, popř. online objednávkou.
(dále jen odběratel)
uzavírají DOHODU o zabezpečení propagace a reklamy s následujícími podmínkami:
Povinnosti dodavatele
objednání prezentace je pokládáno jako uzavření této smlouvy. Uzavřením se dodavatel zavazuje zabezpečit pro odběratele propagaci a reklamu následujícím způsobem:
1) Reklamou na serveru www.ubytovaniceskarepublika.eu a to na dobu jednoho roku ode dne zprovoznění prezentace
s výjimkou akcí pořádaných portálem, kdy cena a doba se řídí aktuální nabídkou.
Povinnosti odběratele
Objednáním prezentace se odběratel zavazuje poskytnout dodavateli podklady a součinnost pro řádné zabezpečení závazků
vyplývajících pro něj z této dohody.
Za uvedené služby se odběratel zavazuje uhradit dodavateli částku ve stanovené výši a to jednorázově na základě faktury.
Celková částka bude uhrazena na konto dodavatele dle splatnosti zaslané faktury.
V uvedené částce jsou zahrnuty náklady na zhotovení reklamy a její prezentování na výše uvedených serverech.
Žádné další poplatky po dobu celého sjednaného období nejsou požadovány.
Platnost dohody
Tato dohoda nabývá platnosti v den potvrzení závazné objednávky dodavatelem.
Tuto dohodu lze vypovědět pouze z důvodů neplnění závazků touto dohodou stanovených.
V případě neplnění závazků vyplývajících z této smlouvy může tuto smlouvu vypovědět osoba, která závazně produkt objednala
nebo člen příslušné smluvní strany, který byl touto osobou pověřený a poté náleží odběrateli náhrada uhrazených prostředků.
Smlouva končí uplynutím doby 1 roku od zveřejnění prezentace ( s výjimkou akcí serverů na delší dobu).
Prodloužení na další období je možné pouze se souhlasem obou stran.

Dne 01.10.2016

 
TOPlist
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky